Part № + PackagingStockStock DueFrequencyFreq. TolFreq. StabilityOp. Temp Range
LFSPXO067066Bulk*??1.8432 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067067Bulk*??1.8432 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067068Bulk*??1.92 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067069Bulk*??1.92 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067070Bulk*??2 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067071Bulk*??2 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067072Bulk*??2.048 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067073Bulk*??2.048 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076531Bulk*??2.048 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076531Cutt*??2.048 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076531Reel*??2.048 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO024585Bulk*??3 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025921Bulk*??3.6864 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO024592Bulk*??3.6864 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025921Reel*??3.6864 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026783Bulk*??3.6864 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO027445Bulk*??4 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027445Reel*??4 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026898Bulk*??4.6 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO056051Bulk*??4.8 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO056051Reel*??4.8 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076533Bulk*??4.9152 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076533Cutt*??4.9152 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076533Reel*??4.9152 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026239Bulk*??5 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067074Bulk*??6 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067075Bulk*??6 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076535Bulk*??7.3728 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076535Cutt*??7.3728 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076535Reel*??7.3728 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027856Reel*??8 MHzInclusive±100ppm-10°C to 70°C
LFSPXO027857Bulk*??8 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026438Bulk*??8 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076537Bulk*??8 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076537Cutt*??8 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076537Reel*??8 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025912Bulk*??10 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025912Cutt*??10 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025912Reel*??10 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026560Bulk*??10 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067076Bulk*??10 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO070427Bulk*??10 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076539Bulk*??11.89478 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076539Cutt*??11.89478 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076539Reel*??11.89478 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO050671Bulk*??12 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067077Bulk*??12 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076541Bulk*??12 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076541Cutt*??12 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076541Reel*??12 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076543Bulk*??14.318 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076543Cutt*??14.318 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076543Reel*??14.318 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067078Bulk*??14.7456 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067079Bulk*??14.7456 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076545Bulk*??14.7456 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076545Cutt*??14.7456 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076545Reel*??14.7456 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025120Bulk*??16 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067080Bulk*??16 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067081Bulk*??16 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076547Bulk*??16 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076547Cutt*??16 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076547Reel*??16 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027729Reel*??16.384 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067082Bulk*??16.384 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076549Bulk*??18 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076549Cutt*??18 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076549Reel*??18 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067083Bulk*??19.2 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067084Bulk*??19.2 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025913Bulk*??20 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025913Cutt*??20 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025913Reel*??20 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067085Bulk*??20 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076551Bulk*??20 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076551Cutt*??20 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076551Reel*??20 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025284Bulk*??24 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025914Bulk*??24 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025914Cutt*??24 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025914Reel*??24 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076553Bulk*??24 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076553Cutt*??24 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076553Reel*??24 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025915Bulk*??24.576 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025915Cutt*??24.576 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025915Reel*??24.576 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076555Bulk*??24.576 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076555Cutt*??24.576 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076555Reel*??24.576 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025225Bulk*??25 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025225Reel*??25 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025106Bulk*??25 MHzInclusive±100ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025106Reel*??25 MHzInclusive±100ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025173Bulk*??25 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025173Reel*??25 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025220Bulk*??25 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025220Reel*??25 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025225Cutt*??25 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025929Bulk*??25 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025929Reel*??25 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO026520Reel*??25 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO050115Bulk*??25 MHzInclusive±25ppm-20°C to 70°C
LFSPXO050115Reel*??25 MHzInclusive±25ppm-20°C to 70°C
LFSPXO054747Bulk*??25 MHzInclusive±30ppm-10°C to 70°C
LFSPXO054747Reel*??25 MHzInclusive±30ppm-10°C to 70°C
LFSPXO054825Bulk*??25 MHzInclusive±30ppm-40°C to 85°C
LFSPXO054825Reel*??25 MHzInclusive±30ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027890Bulk*??27 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026448Bulk*??27 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026907Bulk*??27 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076557Bulk*??27 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076557Cutt*??27 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076557Reel*??27 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076559Bulk*??28.63636 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076559Cutt*??28.63636 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076559Reel*??28.63636 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025916Bulk*??32 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025916Reel*??32 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026499Bulk*??32 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026499Reel*??32 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067086Bulk*??32 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076561Bulk*??32 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076561Cutt*??32 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076561Reel*??32 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027855Bulk*??33 MHzInclusive±100ppm-10°C to 70°C
LFSPXO026290Reel*??33 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067087Bulk*??33 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067088Bulk*??33 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025972Bulk*??33.33 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025972Reel*??33.33 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO026182Reel*??33.333 MHzInclusive±100ppm-10°C to 70°C
LFSPXO027288Bulk*??33.333 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027288Cutt*??33.333 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025917Bulk*??40 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025800Bulk*??40 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025800Reel*??40 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025917Cutt*??40 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025917Reel*??40 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027452Bulk*??40 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO027452Reel*??40 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO072254Bulk*??40 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO072254Cutt*??40 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO072254Reel*??40 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076564Bulk*??40.96 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076564Cutt*??40.96 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076564Reel*??40.96 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO024593Bulk*??48 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO051165Bulk*??48 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO051165Reel*??48 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067089Bulk*??48 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076566Bulk*??48 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076566Cutt*??48 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076566Reel*??48 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025918Bulk*??50 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025918Reel*??50 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO024586Bulk*??50 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO024716Bulk*??50 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO024716Reel*??50 MHzInclusive±100ppm-40°C to 85°C
LFSPXO025113Bulk*??50 MHzInclusive±100ppm-10°C to 70°C
LFSPXO025918Cutt*??50 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027076Bulk*??50 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076568Bulk*??50 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076568Cutt*??50 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076568Reel*??50 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067090Bulk*??60 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076570Bulk*??60 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076570Cutt*??60 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076570Reel*??60 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009615Bulk*??64 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009615Cutt*??64 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009615Reel*??64 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067091Bulk*??64 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076572Bulk*??64 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076572Cutt*??64 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076572Reel*??64 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076574Bulk*??65 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076574Cutt*??65 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076574Reel*??65 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026946Reel*??65.536 MHzInclusive±100ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076576Bulk*??66.667 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076576Cutt*??66.667 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076576Reel*??66.667 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026662Bulk*??70 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067092Bulk*??72 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067093Bulk*??72 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO026663Bulk*??74 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067094Bulk*??74.25 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067095Bulk*??74.25 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO026995Bulk*??75 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067096Bulk*??75 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO051843Bulk*??77.76 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO051843Reel*??77.76 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO052800Bulk*??77.76 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO052800Cutt*??77.76 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO052800Reel*??77.76 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067097Bulk*??77.76 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO055861Bulk*??78.125 MHzInclusive±25ppm-20°C to 70°C
LFSPXO055861Reel*??78.125 MHzInclusive±25ppm-20°C to 70°C
LFSPXO027146Bulk*??80 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO027354Bulk*??80 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076578Bulk*??80 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076578Cutt*??80 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076578Reel*??80 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076580Bulk*??81 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076580Cutt*??81 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076580Reel*??81 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076582Bulk*??90 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076582Cutt*??90 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076582Reel*??90 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009616Bulk*??100 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009616Cutt*??100 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009616Reel*??100 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026911Bulk*??100 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO026911Reel*??100 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027331Bulk*??100 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO061342Bulk*??100 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO061342Reel*??100 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO067098Bulk*??104 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO067099Bulk*??104 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO009617Bulk*??106.25 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009617Reel*??106.25 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009618Bulk*??125 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO009618Reel*??125 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027842Reel*??125 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO009618Cutt*??125 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027505Bulk*??125 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO027505Reel*??125 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO058598Bulk*??125 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO058598Reel*??125 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO052321Bulk*??127.5 MHzInclusive±50ppm-40°C to 85°C
LFSPXO061341Bulk*??132 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO054415Bulk*??135 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO027018Bulk*??150 MHzInclusive±25ppm-10°C to 70°C
LFSPXO076584Cutt*??153.25 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076584Reel*??153.25 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO027762Bulk*??156.25 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO027763Reel*??156.25 MHzInclusive±50ppm-10°C to 70°C
LFSPXO055862Bulk*??156.25 MHzInclusive±25ppm-20°C to 70°C
LFSPXO055862Reel*??156.25 MHzInclusive±25ppm-20°C to 70°C
LFSPXO076767Bulk*??156.25 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C
LFSPXO076767Reel*??156.25 MHzInclusive±25ppm-40°C to 85°C

Please contact our sales office if the product you require is not available